จะรับสัมภาระได้ที่ไหน?

สามารถรับสัมภาระที่ส่งด้วยบริการของLFT ได้ทั้งที่สนามบินและที่พัก

Videos