สถานที่ที่สามารถให้บริการส่งสัมภาระ คือที่ใด?

สามารถส่งสัมภาระได้ที่ สนามบิน โรงแรม สถานีรถไฟหรือ TICอื่น ๆ ที่ถูกจัดตั้งไว้

Videos