สามารถส่งสัมภาระไปที่ Airbnb หอพักหรือบ้านส่วนตัวได้หรือไม่?

ไม่สามารถจัดส่งได้

(การรับสัมภาระ รับสัมภาระได้ที่ระบุไว้ใน「สถานที่รับสัมภาระ」เท่านั้น)

Videos