สามารถส่งสัมภาระได้ยังที่พักที่ไม่ได้ใช้บริการได้หรือไม่?

ไม่สามารถดำเนินการได้ การรับสัมภาระในที่พัก สามารถรับสัมภาระได้เฉพาะผู้ใช้บริการของที่พัก หรือตัวแทนผู้ใช้บริการของที่พักเท่านั้น

Videos