มีสถานที่รับสัมภาระนอกจากที่พักหรือสนามบินหรือไม่?

ไม่มี (การรับสัมภาระ รับสัมภาระได้ที่ระบุไว้ใน「สถานที่รับสัมภาระ」เท่านั้น)

Videos