ใช้บริการ「LUGGAGE-FREE TRAVEL」 อย่างไร?

ดำเนินการจองบนเว็บไซต์ของLFTที่รองรับได้หลากหลายภาษา และสามารถทำการรับสัมภาระได้ในสถานที่ของให้บริการของLFTในประเทศญี่ปุ่น


Videos