หากเลยกำหนดเวลารับสัมภาระ จะต้องทำอย่างไร?

หากเป็นหลังเวลาทำการ วันและเวลารับสัมภาระอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาลงทะเบียนการจองใหม่ การจองที่ไม่มี การมาส่งสัมภาระก่อนเวลา 18นาฬิกาของวันที่จอง จะถูกยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ

Videos