หลังทำการจอง หากมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหรือขนาดของสัมภาระ จะต้องทำอย่างไร?

เมื่อตอนที่จัดส่งสัมภาระ สามารถเปลี่ยนแปลงจำนวนหรือขนาดสัมภาระได้ กรุณาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่

Videos