หลังจากที่ทำการจองสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่?

จำนวนและขนาดสัมภาระที่เพิ่มหรือลดลง สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในตอนที่จัดส่งสัมภาระ หากมีการเปลี่ยนแปลง วันที่ใช้บริการ, วันที่เดินทางมาถึง, สถานที่ส่งหรือรับสัมภาระ กรุณายกเลิกการจองและทำการจองใหม่อีกครั้ง

ไม่เสียค่าธรรมเนียมยกเลิกการจอง

Videos