ค่าบริการ คืออะไร?

ค่าธรรมเนียมสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการที่สนามบิน จำเป็นในกรณีที่ส่งหรือรับสัมภาระที่สนามบิน

Videos