ค่าชดเชยกรณีสัมภาระสูญหายหรือได้รับความเสียหาย?

ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท ยามาโตะ เอ็กซ์เพรส รับผิดชอบความเสียหายสูดสุด 300,000 เยน ต่อสัมภาระ 1 ชิ้น

Videos